การจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


ผ่านทางสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
1) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.abttoom.com
2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
5) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
6) โทรศัพท์ 044-000450, 044-000450
7) ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
8) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน admin@abttoo.com
9) ร้องเรียน Line ID line อบต.ตูม
10) ร้องเรียนทาง Face book เพจ อบต.ตูม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทราบ เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้


 
 

Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology