โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
เบอร์โทร 0817905801
 
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
เบอร์โทร 0850152410
 
นายศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
เบอร์โทร 0883530941
 
นางรัชนีย์ โคระวัตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
เบอร์โทร 0821408147


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology