โครงสร้างองค์กร
 
 สำนักปลัด
 
นายธานินท์ บุญเย็น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
เบอร์โทร 0852297105
 
น.ส.ชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางจุไรรัตน์ ทองรอด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวลักษณารัตน์ ปักษา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
นายปิยะ วีระศร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
นายสมหมาย ประโรกิจจักร์
คนงานทั่วไป
 
นางโชติกา ซอพรมราช
คนงานทั่วไป
 
นางสาวมณีรัตน์ ชดตะคุ
คนงานทั่วไป
 
นายณัฐวุฒิ จรโคกกรวด
พนักงานขับรถยนต์
 
นายประวัติ พึ่งวีระวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอนิวัฒน์ เอียดตะคุ
พนักงานขับรถยนต์
 
ว่าง -
คนงานทั่วไป
 
นายเลี่ยม ยี่จอหอ
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
นายมนัส ผลโพด
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
นายปิยะราช พะวันพรมราช
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
นายไชยโชติ ตริตรอง
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology