โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 
นายสำรวย กายจะโปะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

 
นายประเสริฐ โครวัตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
- -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
นายวีรชน เชยฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นางอภัย ห่อฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นายยวน จอเกาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
นายอดุลย์ พระวันพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นายสมบูรณ์ ซอพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
นางสมคิด เตียนโคกกรวด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
นางปนัดดา วิทยาพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นายประทวน ทุมเมืองปัก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นายดาว มงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
นายบุญชอบ ตริตรอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
นายสุรสิทธิ์ จรรยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
นายประยูร เอิมพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
- -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
- -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
นายบงกช ชินศรีฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
นางสาวเพียร ไวทยโภภิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
นายช่วง สิงห์รักาาตระกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
 
นายเปลื้อง พะวันพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
 
นายชาญศิลป์ ขาตะดุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
 
นายเนื่อง พลายตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
 
นายสุชาติ สอนตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
 
นางยลรดี ขอดตะขบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
 
นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
 
นายชาติชาย วิไลลักษณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology