ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนจัดหาพัสดุ
 - แผนจัดหาพัสดุ 2558
 - แผนจัดหาพัสดุ 2559
 - แผนจัดหาพัสดุ 2560
 - แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)
 - แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ระเบียบวาระการประชึมสมัยสามัญสมัยที่ 2/63 ลว 29 เมษายน 63))
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินเหลือจ่าย)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology